LV| EN| RU|

multipurpose terminal operations

Kvalitātes, vides, arodveselības un darba vides politika

SIA "Rīgas universālais termināls" ir stividoru pakalpojumu uzņēmums, kurš savā darbībā nodrošina sniegto pakalpojumu kvalitāti un drošību atbilstoši likumdošanas un citām prasībām. Termināls savu darbību ir koncentrējis ģenerālkravu un beramkravu apkalpošanā, pārkraujot tādas kravas kā konteineri, negabarīta un smagsvara kravas, saldētās pārtikas kravas, papīrmalka, zāģmateriāli, koksnes šķelda, koksnes granulas, akmens šķembas, pārtikas beramkravas u.c.

Uzņēmuma darbība ir balstīta uz nepārtrauktu kvalitātes, vides un darba vides integrētās pārvaldības sistēmas efektivitātes uzlabošanu, izzinot un analizējot klientu vēlmes un vajadzības, rūpīgi izvērtējot piegādātājus, ieviešot modernas iekārtas un procesus, kā arī pilnveidojot darba organizāciju un veicinot darbinieku izglītošanu un motivāciju.

Vides politikas pamatprincipi:

 • identificēt iespējamos vides riskus un maksimāli samazināt to nelabvēlīgo iedarbību uz apkārtējo vidi visās uzņēmuma darbības sfērās;
 • pastāvīgi pilnveidojot ostas sniegto pakalpojumu izpildes tehnoloģijas ar mazāku resursu patēriņu un saudzīgāku attieksmi pret vidi, lai  samazinātu piesārņojošo vielu emisiju vidē, ietekmi uz klimata pārmaiņām un radīto atkritumu daudzumu;
 • nodrošināt atbilstību normatīvo aktu prasībām un citām ārējām prasībām, kas ir piemērojamas attiecībā uz vides aizsardzību un energoefektivitātes jomu, organizācijas dabas resursu un enerģijas lietošanu, enerģijas patēriņu un citiem aspektiem;
 • veicinot videi draudzīgu izejvielu un tehnoloģiju ieviešanu ostā;
 • veicot pasākumus vides piesārņojuma samazināšanai;
 • plānojot attīstību, izvērtēt investīciju projektu ietekmi uz vidi, nepieļaujot kaitējuma nodarīšanu videi un sabiedrības interesēm, kā arī nodrošinot kaitējuma videi maksimālu samazināšanu plānoto objektu būvniecības, izmantošanas un slēgšanas etapos;
 • nodrošināt atbildīgo darbinieku kompetenci vides jomā, veicināt darbinieku vides apziņas veidošanu katrā darba vietā un informēt  darbiniekus par  Rīgas universālais termināls darbības būtiskajiem vides aspektiem;
 • paplašinot sabiedrības un ostas sadarbības partneru informētību par vides pārvaldības politiku, mērķiem un uzdevumiem, kā arī paveiktajiem darbiem vides aizsardzības jomā.

Darba aizsardzības politikas pamatprincipi:

 • Ievērot uzņēmumam saistošo arodveselības un darba drošības normatīvo aktu, iekšējo standartu un ieinteresēto pušu prasības;
 • darba vidi veidot tā, lai novērstu darbinieku ievainojumus un veselības pasliktināšanos, izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršamu darba vides riska ietekmi;
 • novērst darba vides riska cēloņus;
 • bīstamo aizstāt ar drošo vai mazāk bīstamo;
 • izveidot saskaņotu un visaptverošu darba aizsardzības pasākumu sistēmu;
 • dot priekšroku kolektīvajiem darba aizsardzības pasākumiem salīdzinājumā ar individuālajiem darba aizsardzības pasākumiem;
 • Novērst darba vides riska ietekmi uz to nodarbināto drošību un veselību, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība;
 • nodrošināt sistemātisku darba vides riska novērtēšanu uzņēmumā;
 • apkopot informāciju par notikušajiem un gandrīz notikušajiem nelaimes gadījumiem, par arodslimībām un veikt šīs informācijas analīzi, izvērtēšanu un pasākumu noteikšanu to samazināšanai;
 • Veikt nodarbināto instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā;
 • darba aizsardzības jomā sadarbojas ar nodarbinātajiem un uzticības personām;
 • Pastāvīgi atbalstīt darbinieku apmācību, attīstību un motivēt viņu iniciatīvu, kā arī veicināt sadarbības partnerus ievērot darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības prasības, nodrošinot viņiem brīvu un atklātu pieeju informācijai par viņu pārziņā esošajiem vides un darba drošības aspektiem.

Mūsu vērtība ir saliedēts un profesionāls darbinieku kolektīvs. SIA "Rīgas universālais termināls" rūpējas par saviem darbiniekiem, to izpratni par katra lomu kvalitatīva un droša pakalpojuma sniegšanā, kompetences līmeņa paaugstināšanu, darba vides uzlabošanu un apmierinātību ar darbu.

Ikviens mūsu darbinieks izprot savu nozīmi uzņēmumā un ir atbildīgs par kopīga darba rezultātu. Integrētās pārvaldības sistēmas prasības ir obligātas visām struktūrvienībām, kuras pašas ievēro un ievieš savā darbā šo politiku un procedūras.

Vīzija: Kļūt par universālu terminālu, kurš piedāvā uz klientu vērstus kvalitatīvus stividoru

pakalpojumus.

Misija: Nostiprināties diferencētas kravu plūsmas apkalpošanā, par pamatu izmantojot Latvijas eksporta un tranzīta kravu apkalpošanu.

Energopārvaldības politika

Efektīva energopārvaldība ir viens no galvenajiem uzņēmuma vadlīnijam, kura nozīme pēdējos gados ir būtiski pieaugusi. Tādēļ SIA “Rīgas universālais termināls” (RUT) rūpējoties par energoefektīvu enerģijas lietošanu un patēriņu, 2017.gadā ievieš energopārvaldības sistēmu atbilstoši standartam LVS EN ISO 50001:2012.  Saskaņā ar šo politiku enerģijas pārvaldībai būs nozīmīga loma, atbalstot mūsu plānu, kā palielināt rentabilitāti, stiprināt mūsu konkurētspēju un nodrošināt klientus ar visaugstākās kvalitātes pakalpojumiem. 

RUT mērķi šajā politikā ir šādi:

 • Nodrošināt energopārvaldības mērķu un mērķu sasniegšanas kritēriju noteikšanu, kā arī to sasniegšanai nepieciešamās informācijas un resursu pieejamību;
 • Nodrošināt atbilstību normatīvo aktu prasībām un citām ārējām prasībām, kas ir piemērojamas attiecībā energoefektivitātes jomu, organizācijas enerģijas lietošanu, enerģijas patēriņu un citiem aspektiem;
 • Samazināt ietekmi uz vidi, kas saistīta ar enerģijas izmantošanu, pierādot apņemšanos sabiedrībai un mūsu uzņēmējdarbības nozarei, ka RUT cenšas izmantot enerģiju visefektīvākajā, izmaksu ziņā izdevīgākā un videi nekaitīgā veidā;
 • Maksimāli palielināt energoefektivitāti, samazināt darbības izmaksas un palielināt akcionāru vērtību, aktīvi un atbildīgi pārvaldot enerģijas patēriņu;
 • Atbalstīt energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegādi, kā arī nodrošināt nepieciešamo projektēšanu energoveiktspējas uzlabošanai,
 • Veicināt darbinieku un iesaistito pušu izpatni un paugstināt zināšanu līmeni, par energopārvaldības sistēmas nozīmīgumu organizācijā, 
 • Nodrošināt energoveiktspējas rādītāju atbilstība organizācijas vajadzībām, kā arī rezultātu mērīšanu un ziņošanu noteiktajos intervālos;
 • Ņemt vērā energoveiktspējas uzlabojumus ilgtermiņā, kā arī pastāvīgi uzlabot organizācijas energoveiktspēju, veicot regulāras energopārvaldības sistēmas vadības pārskates.

Lai sasniegtu šos mērķus, RUT apņemas:

 • Atbilstību visiem enerģētikas pārvaldības likumiem, noteikumiem un prakses kodeksiem esošajos tehnoloģiskajos un tos atbalstošos procesos, plānojot un realizējot uzlabojumus uzņēmuma darbībā;
 • Veicot uzņēmējdarbību, izmantot labākās pieredzes  un prakses, kuru mērķis ir samazināt ietekmi uz vidi un energoefektivītates pastāvīga uzlabošana, izmantot jaunakās tehnoloģijas, veicināt darbinieku apmācību;
 • Uzlabot darbinieku izpratni un veicināt pieredzes un zināšanu apmaiņu energopārvaldības sistēmas jautajumos;
 • Noteikt energopārvaldības mērķus un to sasniegšanas kritērijus, pastāvīgi sekot mērķu izpildei;
 • Informēt sabiedrību par RUT energopārvaldības politiku, tās mērķiem un saniegumiem;
 • Veidot ciešu sadarbību ar RUT piegādes ķēdes citām attiecīgajām struktūrām, klientiem, piegādātjiem, apakšuzņēmējiem par kopīgiem jautājumiem saistībā ar energoefektīvu enerģijas pārvaldību.

Šī politika attiecas uz visām RUT struktūrvienībām, darbiniekiem un darbuzņēmējiem, kuri sniedz pakalpojumus un nodrošina mūsu uzņēmējdarbību.

Korporatīvā atbildība

Neskatoties uz to, ka uzņēmums visus savus spēkus velta biznesa aktivitātēm un rūpējas par sadarbības partneriem (klientiem, darbiniekiem un akcionāriem), uzmanība tiek pievērsta arī korporatīvajām aktivitātēm un korporatīvai sociālai atbildībai (KSA). Tas nozīmē, ka mēs pievēršam uzmanību cilvēkiem, kuriem mazāk veicies mūsu sabiedrībā, kā arī mūs skar jautājumi par apkārtējo vidi, kurā dzīvojam. Savu uzņēmējdarbību veicam vairākās jaunattīstības valstīs, tai skaitā Āfrikas kontinentā. Mēs saskatām plašu lauku, kurā varētu iesaistīties, ņemot vērā dažādus sociālās atbildības aspektus. Tā kā mūsu uzņēmumu grupa aug, mēs palielināsim mūsu iesaisti un ieguldījumu KSA. Turpmāk minētas KSA aktivitātes, kurās mēs piedalāmies.

Korporatīvās sociālās atbildības politika attiecībā uz Piegādes ķēdēm

Mūsu uzņēmums savas uzņēmējdarbības veikšanā pastāvīgi ievēro noteiktos darbības principus nolūkā attaisnot mūsu sadarbības partneru, tostarp akcionāru, biznesa darījumu partneru un darbinieku, kā arī patērētāju un vietējo kopienu, uzticību un gaidas. Tas ir mūsu komandas uzdevums – izveidot piegādes ķēdi, kas veicinātu izpratnes veidošanu par uzņēmuma korporatīvo sociālo atbildību. Mēs lūdzam mūsu biznesa un sadarbības partnerus izrādīt sapratni un sadarbībā ar mums ievērot Portek KSA politikas noteikumus attiecībā uz piegādes ķēdēm. Mūsu KSA politika attiecībā uz piegādes ķēdēm ir identiska tai, kas ir pieņemta visā Mitsui & Co., Ltd. uzņēmumā.

Pakalpojumi
Karte
SERTIFIKĀTI
Iekšējie noteikumi
Vadības komanda Termināla teritorijas plāns
Pakalpojumi
Karte
SERTIFIKĀTI
Iekšējie noteikumi